הנגב

יצירת קיר בכניסה לאולם ג'ויה קלייר זוננפלד באוניברסיטת בן־גוריון.